173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Взаимодействие с родители

ДГ № 173 "Звънче" осъществява тясно сътрудничество и взаимодейсте с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта.

Детската градина има традиции в реализиране на разнообразни форми на взаимодействие и обратна връзка с родителите, а именно:

  1. Създадена информационна среда за родителите чрез електронни платформи, родителски табла и директна връзка с учители и ръководство.
  2. Ежедневно общуване на учителите с родителите за информиране за индивидуалния напредък на децата.
  3. Събрания на родителите.
  4. Участие на родителите в съвместни дейности и инициативи с детската градина.

Родителите на децата от подготвителните групи успешно вземат участие в съвместно реализиране на педагогически ситуации в инициативата "Родителят - учител за един ден".В тази дейност родителите имат възможност да съдействат за обогатяване представите на децата, като представят своята професия, изнесят презентации на значими и образователни теми.

Родителите на децата от малките групи имат възможност да участват в инициативата "Работилница с родители", там те съвместно с децата си и учителите на групата изработват изделия и творят.

Всяка учебна година всички родители влизат в ролята на публика при реализиране на Детските тържества и спектакли.

 

ДГ № 173 "Звънче" успешно реализира взаимодействие с културни и държавни институции и неправителствени организации.

  Проведени съвместни инициативи тук