173 ДГ ЗВЪНЧЕ
Детска градина град София - район Подуяне

Важно съобщение и Декларация за 3 и 4 групи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

НА ОСНОВАНИЕЗАПОВЕД РД 09-3217/13.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА  НА МОН 

ВИ УВЕДОМЯВАМ СЛЕДНОТО: 

В периода 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г.вкл. , отсъствията на децата, записани в задължително предучилищно образование /3 и 4 групи/ в детска градина на територията на СО са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора чрез декларация. 

Тези отсъствия ще бъдат по уважителни причини. 

Декларацията за отсъствия ще бъде качена на сайта на ДГ №173:173cdg.com

 

Директор на ДГ № 173

Дора Германова

Прикачени документи

Декларация за 3 и 4 групи